Gebuertsschäiner
Geburtsurkunde
acte de naissance
birth certificate
certidão de nascimento
de Gebuertsschäin ass en amtlecht Dokument
EGS deen do huet säi Gebuertsschäi verluer deen do schéngt vergiess ze hunn, aus wéi enge soziale Verhältnisser e kënnt