Gedrénksstänn
Getränkestand
buvette
refreshments stand
barraca de bebidas
beim Gedrénksstand ass grad en déckt Gewulls