gedrungen
trapu
stocky
atarracado
d' Honn 1 vun där Rass sinn all kuerz a gedrongen