genmanipuliert
génétiquement modifié
genetically modified
geneticamente modificado
a ville Länner ass et verbueden, geenmanipuléierte Mais ze verfidderen