Geeschterstied
Geisterstadt
ville fantôme
ghost town
cidade fantasma
an Amerika fënnt een haut nach Geeschterstied , 1 déi am 19. Joerhonnert am Goldrausch floréiert hunn
duerch de Confinement a Coronazäite sinn aus ville Groussstied richteg Geeschterstied ginn