Geessebéck
Ziegenbock
bouc
billy goat
bode
mir hunn de Geessebock verkaaft, well d' Nopesch 1 de Gestank net verdroen huet