Gefalen
Gefale
Gefallen Gefälligkeit
service faveur
favour
favor serviço prestado
ech hunn eise Bréifdréier ëm e Gefale gebieden
mäin Enkel huet mir scho vill Gefale gemaach
Faveur
Gefällegkeet
Gefalen
Faveur
Gefällegkeet