kee Pluriel
Gefälle Schräge Neigung
pente inclinaison
slope pitch angle
declive inclinação
de Kullang op eisem Schapp huet net genuch Gefäll
Pente
Schréi
Gefäll
Pente
Schréi