Gefiller
1
Gefühl Sinneswahrnehmung
sensation physique
feeling sense of touch
sensação física
meng riets Hand ass entschlof, ech hu kee Gefill an de Fangeren!
2
Gefühl Gefühlsregung
sentiment impression, émotion
feeling impression, emotion
sentimento impressão, emoção
Angscht ass e Gefill , 1 dat dee Mann net kennt!
et soll een sech net ëmmer vun senge Gefiller leede loossen
mir si mat gemëschte Gefiller an d' Reunioun 1 gaangen mir si mat Skepsis an d' Reunioun 1 gaangen
3
Gefühl Ahnung, Eindruck
pressentiment impression
feeling impression, premonition
sensação pressentimento impressão
ech hat vun Ufank un en dommt Gefill bei där Saach
ech hunn d' Gefill 1 , 1 wéi wann dee Vendeur net ganz éierlech wier!