gehörig beträchtlich
sacré de taille sacrément, drôlement
thorough sound, proper well and truly, thoroughly
valente grande a valer, muito
wéi hien d' Fënster 1 ageworf hat, krut hien eng gehéiereg Strof
ech si gehéiereg erféiert, wéi de Blëtz ageschloen huet
do hues de gehéiereg iwwerdriwwen!
faméis
fatzeg
uerdentlech
zerguttst
gehéiereg
zerguttst
fatzeg
uerdentlech
faméis
beträchtlech