Geheimnisser
Geheimnis
secret information tenue cachée
secret
segredo informação secreta
wann s de mer verspréchs, näischt weiderzezielen, verroden ech der e Geheimnis