Géigebeispiller
Gegenbeispiel
contre-exemple
counterexample
contraexemplo
wann s de mer e Géigebeispill nenns, dann änneren ech meng Meenung