Géigeparteien
Géigeparteie
1
Gegenpartei politische Partei
parti de l'opposition
opposition political party
partido da oposição
de Riedner huet sech net un de Protester vun der Géigepartei gestéiert
2
Gegenpartei bei einem Prozess
partie adverse
opposing party adverse party in law
parte contrária
den Affekot vun der Géigepartei huet annoncéiert, datt säi Client wëlles huet, an Appell ze goen