Géissen
Géisse
Gießkanne
arrosoir
watering can
regador
nätz d' Blumme 1 léiwer mat der Géiss ewéi mam Schlauch!
Géisskan
Strenz
Géiss
Géisskan
Strenz