kee Pluriel
Genörgel
rouspétance
carping grumbling
resmunguice rezinga
ech kann däin éiwegt Geknouters net méi héieren!