gelegentlich ab und zu
de temps à autre
occasionally now and then
de vez em quando
ech gi geleeëntlech mat mengem Mann an d' Oper 1
mir leeschten eis geleeëntlech Austere mat enger Coupe Schampes
heiansdo
geleeëntlech
heiansdo