geläufig
courant habituel, familier
common standard
corrente habitual, familiar
déi geleefeg Ofkierzungen am Dictionnaire si mir bekannt
zu Lëtzebuerg ass déi däitsch Sprooch deene meeschte Leit geleefeg zu Lëtzebuerg beherrschen déi meescht Leit déi däitsch Sprooch