geläufig
courant habituel, familier
common standard
corrente habitual, familiar
déi geleefeg Ofkierzungen am Dictionnaire si mir bekannt
zu Lëtzebuerg ass déi däitsch Sprooch ville Leit geleefeg zu Lëtzebuerg beherrsche vill Leit déi däitsch Sprooch