VEREELZT
schier rein wahr
franc pur vrai
sheer pure true
puro verdadeiro autêntico
et war eng gelleg Freed, de Kanner beim Spillen nozekucken
wat bass du mir e gellegen Eefalt!