Gemäächer
Gemach Raum
chambre cabinet salle dans un château, dans un palais
chamber private room
quarto aposento sala em castelo, em palácio
an deem ale Schlass sollen eng Rei Gemäächer renovéiert ginn