Geméiszoppen
Geméiszoppe
Gemüsesuppe
soupe de légumes potage
vegetable soup
sopa de legumes
ech hätt emol erëm Loscht op eng Geméiszopp mat Paangecher!
huel der roueg nach en Teller Geméiszopp , 1 et ass genuch do!