Gemengebeamten
Gemengebeamte
Gemeindebeamte(r) Kommunalbeamte(r)
fonctionnaire communal employé communal
local council official local authority official municipal official
funcionário municipal empregado municipal
dee Gemengebeamten ass zoustänneg fir den État civil