Gemengebudgeten
Gemengebudgete
Gemeindehaushalt Gemeindebudget
budget communal
local council budget local authority budget municipal budget
orçamento municipal
verschidden Ausgabe waren net am Gemengebudget virgesinn