Gemengeconseilleren
Gemengeconseillere
Gemeinderat Person
conseiller communal
local councillor
conselheiro municipal
hie war jorelaang Gemengeconseiller bei eis an der Gemeng
Conseiller