Gemengeconseillèren
Gemengeconseillèrë
Gemeinderätin
conseillère communale
local councillor female
conselheira municipal
d' Gemengeconseillère 1 setzt sech am Gemengerot effikass fir de Bierger hir Doleancen an