Gemengenaarbechter
Gemeindearbeiter
ouvrier communal
local council worker local authority worker municipal worker
trabalhador municipal
d' Gemengenaarbechter 1 hunn d' Uwänner 1 laanscht de Wee geméit