Gemengeplazen
Gemengeplaze
Rathausplatz Marktplatz
place communale
town square
praça municipal
op der Gemengeplaz gëtt e risegt Zirkuszelt opgeriicht!