Gemengeréit
1
Gemeinderat Gemeinderatsmitglieder
conseil communal
local council councillors
conselho municipal
de Gemengerot huet de Budget eestëmmeg ugeholl
2
Gemeinderat Sitzung
(séance du) conseil communal
local council meeting
(reunião do) conselho municipal
den nächste Gemengerot ass e Méindeg de Moien
Gemengerotssëtzung
2
Gemengerot
Gemengerotssëtzung