Gemengesekretären
Gemengesekretäre
ranghöchste(r) Beamte(r) der Gemeinde
secrétaire communal
local council secretary local authority secretary municipal secretary
secretário do conselho municipal secretário comunal
de Gemengesekretär huet d' Convocatioune 1 fir den nächste Gemengerot verschéckt