Gemengesekretärinnen
Gemengesekretärinne
ranghöchste Beamtin der Gemeinde
secrétaire communale
local council secretary local authority secretary municipal secretary female
secretária do conselho municipal secretária comunal
d' Gemengesekretärin 1 muss d' Convocatioune 1 fir den nächste Gemengerot nach verschécken