hunn
gegendert
transitiv
1
gendern
appliquer l'égalité des genres à un texte
to gender to use gender-inclusive language in a text
aplicar uma linguagem que respeita a igualdade de género a um texto
d' Universitéit 1 gendert all Schreiwes, dat un d' Studente 1 geschéckt gëtt
e gegenderten Text liest sech heiansdo net esou gutt
intransitiv
2
gendern
appliquer l'égalité des genres
to gender to use gender-inclusive language
usar uma linguagem que respeita a igualdade de género
an de Medie gëtt ëmmer méi gegendert