hunn
geneemegt
transitiv
genehmigen
autoriser permettre
to approve to permit to authorize
autorizar dar licença para
d' Gemeng 1 huet den Ubau hanner eisem Haus geneemegt