Generaldirekteren
Generaldirektere
Generaldirektor
directeur général
diretor-geral
de Generaldirekter huet dem Verwaltungsrot de Bilan vum leschte Joer virgestallt
CEO
Directeur général
Generaldirekter
CEO
Directeur général