Generaldirekteschen
Generaldirektesche
Generaldirektorin
directrice générale
diretora-geral
d' Generaldirektesch 1 huet dem Verwaltungsrot de Bilan vum leschte Joer virgestallt
CEO
Directrice générale
Generaldirektesch
CEO
Directrice générale