Generaliséierungen
Generaliséierunge
Verallgemeinerung Generalisierung
généralisation
generalization
generalização
de Riedner krut mat senge Generaliséierungen d' Leit 1 am Sall net iwwerzeegt
Verallgemengerung
Generaliséierung
Verallgemengerung