kee Singulier
Genitalien
organes génitaux
genitals
órgãos genitais
hie gëtt wéinst enger Entzündung un de Genitalie behandelt