Geografen
Geografe
Geograf
géographe
geographer
geógrafo
dat dote wier eng Fro fir e Geograf ! 1