Geometeren
Geometere
Geometer
arpenteur géomètre
land surveyor
agrimensor
de Geometer huet den Terrain fir déi nei Cité ausgemooss