Geranien
Geranie
Geranie
géranium
geranium
gerânio
an de Biergdierfer stinn op ville Fënstere Geranien
Stäckelchersblumm
Geranie
Stäckelchersblumm