kee Pluriel
Glückssache
question de chance
matter of luck
questão de sorte
et ass eng Gerot , 1 ob meng Mayonnaise eppes gëtt oder net