Gesangveräiner
Gesangverein
chorale
choral society choir
grupo coral orfeão
ech sinn zanter Kuerzem an engem Gesangveräin
de Gesangveräin huet de Kommitee ofgewielt d' Membere 1 vum Gesangveräin hunn de Kommitee ofgewielt
Gesang
Gesangveräin
Gesang