kee Singulier
Geschäftsbedingungen
conditions générales de vente, d'affaires
(general business) terms and conditions
condições gerais de venda termos e condições de um negócio
déi allgemeng Geschäftsbedéngunge stinn um Verso vun der Commande
eng vun de Geschäftsbedéngungen ass, datt ech d' Wuer 1 bannent véierzéng Deeg kann zeréckginn