kee Singulier
Geschäftsleute
commerçants
shopkeepers
comerciantes
d' Geschäftsleit 1 iergeren sech iwwer de Chantier virun hire Butteker