Geschichtsprofesseren
Geschichtsprofessere
Geschichtslehrer
professeur d'histoire
history teacher
professor de história
eise Geschichtsprofesser huet eis beschriwwen, wéi d' Leit 1 am Mëttelalter ugedoe waren