kee Pluriel
EGS
Krempel
bazar bric-à-brac
junk bits and pieces, rubbish
tralha cangalhada
féier dat ganzt Geschmëss op den Tipp!
Krätz
EGS
Geschmëss
Krätz