Geselleprüfungen
Geselleprüfunge
Gesellenprüfung
(épreuve pour l'obtention du) certificat d'aptitude professionnelle
journeyman exam final apprenticeship exam
(prova para a obtenção do) certificado de aptidão profissional
fir déi Plaz ze kréien, brauchs de d' Geselleprüfung 1
hien huet seng Geselleprüfung gepackt a schafft elo bei engem Bäcker an der Stad