Gesellschaftsstrukturen
Gesellschaftsstrukture
Gesellschaftsstruktur
structure sociale
structure of society social structure
estrutura social
d' Mëttelalter 1 war duerch feudal Gesellschaftsstrukture charakteriséiert