Gesteller
1
Gestell Regal
étagère
rack shelves
estante
bei eisem Bäcker läit dat frësch gebakent Brout ëmmer op engem hëlzene Gestell
2
Gestell Brillengestell
monture de lunettes
frames for glasses
armação de óculos
ech krut nei Glieser a mäin aalt Gestell
Brëllegestell
3
Gestell Gabeldeichsel
brancards limons
shafts of a wagon
varais lanças
mir hunn eng hallef Stonn gebraucht, fir d' Päerd 1 an d' Gestell 1 ze kréien
2
Gestell
Brëllegestell