Gëttinnen
Gëttinne
Göttin Gottheit
déesse divinité
deusa divindade