Gewässer
Gewässer
eaux courantes, stagnantes
water body of water
águas correntes, estagnantes
dat Gewässer ass voller Fësch
vill Gewässer si verknascht