Gewerkschaftler
Gewerkschafter
syndicaliste
(trade) unionist
sindicalista
de Gewerkschaftler huet sech fir seng Aarbechtskolleegen agesat